Novas

Adaptacions

Para consultar as adaptacións das programacións didácticas, realizadas para organizar o fin de curso, prema no seguinte enlace, e entre como convidado.

Enlace aula virtual IES Concepcion Arenal/adaptacións das programacións

As adaptacións das programacións están organizadas por niveis (1ESO, 2ESO,…) para facilitar a consulta. Nelas figuran entre outra información:

  • Os criterios de avaliación e estándares imprescindibles de cada materia.
  • A metodoloxía a utiliza atendendo as especiais circunstancias da suspensión presencial das clases, incluindo o instrumentos de comunicación coas familias e o alumnado
  • Os métodos establecidos para recuperar as materias non superadas.
  • Os criterios de cualificación para a obtención da nota final.
  • A estrutura da proba extraordinaria de setembro