Documentos do Centro

Proxecto educativo de Centro, PEC
Programación xeral anual, PXA (PDF)
Plan de Convivencia (PDF)
Plan xeral de atención á diversidade (PDF)
Plan de acción titorial, PAT e Plan de orientación académica e profesional, POAP (Versións PDF)
Plan de orientación (versión PDF)
Plan dixital
Proxecto lingüístico (en preparación)
Plan de emerxencias
  1. Normas de actuación do equipo de evacuación. (Ver pdf).
  2. Normas de actuación do profesorado sen funcións específicas. (Ver pdf).

Protocolos

Protocolo de absentismo (PDF)

Protocolo de acoso (PDF)

Protocolo de atención domiciliaria (PDF)

Protocolo de identidade de xénero (PDF)

Protocolo de protección de datos (PDF)

Protocolo de consenso sobre TDAH (PDF) na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario

Protocolo de Trastorno do espectro do autismo (TEA). (Descargar en PDF)

Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidades crónicas. (Descargar en PDF)

Plan de alerta escolar e Plan de atención individualizado. (Descargar en PDF).

Documentos da Biblioteca

Plan anual de Biblioteca (PDF)
Plan anual de lectura (PDF)