Actualizacións e documentos de interese en relación ao protocolo COVID 19.

Preme nas seguintes ligazóns para ver a información.

Protocolo COVID19 do IES Cocepción Arenal

O Protocolo COVID19 recolle as medidas organizativas do Centro para facer fronte á situación de pandemia polo virus SARS-CoV-2 (COVID 19)

Consulta o Protocolo COVID19 do IES Concepción Arenal (ver PDF)

Procedemento de actuación en caso de sintomatoloxía compatible coa COVID19.

O seguinte arquivo recolle información sobre o procedemento a seguir en caso de que o alumnado, profesorado ou persoal non docente presente sintomatoloxía compatible coa COVID19.

Consulta aquí o arquivo (ver pdf).

Plan de Continxencia do IES Concepción Arenal

O Plan de Continxencia do IES Concepción Arenal ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nunha aula/etapa educativa/centro.

Consulta o Plan de continxencia do IES Concepción Arenal (ver PDF).

Planos con rutas de acceso e saída do Centro

Plano de organización da planta baixa. (ver PDF)
Plano de organización do primeiro andar. (ver PDF)
Plano de organización do segundo andar. (ver PDF)
Plano da organización das ensinanzas de adultos. (ver PDF)
Plano da organización dos recreos. (ver PDF)