Calendarios do curso 19-20

Calendario do curso con datas de avaliacións e festivos.Ver PDF
Calendario uso aulas de informática. Ver GoogleDrive

Lexislación permiso e licencias

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos

Cadro resumo de permisos e licenzas

Instrucións para cubrir o Anexo V

Documentos permisos e licenzas

Anexo II. Solicitude de permiso asistencia actividades

Anexo IV. Solicitude de licenza á Xefatura territorial

Anexo V. Solicitude de permiso á Dirección (Formato PDF) (Formato editable odt)

Declaración responsable COVID

Modelo de de declaración responsable para xustificar as ausencias por contacto con persoas en espera de PCR. Descargar aquí.

Documentación titoría

Normas de organización e funcionamento (NOF. Xuño 2017)

Parte de incidencias co alumnado

Outros documentos

Solicitude de permiso de residencia